Beleidsplan

Beleidsplan

Ons beleidsplan
Beleidsplan Kerkgenootschap New Song Rotterdam

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt Kerkgenootschap New Song Rotterdam (hierna te noemen: Kerkgenootschap) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2016 tot en met 31-12-2018 neer.

Het Kerkgenootschap is door middel van een notariële akte opgericht op 19 april 2011.

Het Kerkgenootschap wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur. (Oudstenraad)

Het door het Kerkgenootschap in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal het Kerkgenootschap daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door het Kerkgenootschap te voeren beleid concentreert het Kerkgenootschap zich op haar statutaire doelstellingen.

Kerkgenootschap New Song Rotterdam heeft volgens haar statuten ten doel:
Het leveren van een bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke, sociale en morele normen en waarden van onze samenleving, waarbij het Evangelie van Jezus Christus een centraal leidend beginsel is.

Het Kerkgenootschap geeft als volgt invulling aan haar doelstelling:
a. de organisatie van kerkelijke bijeenkomsten en het prediken van het Evangelie in de ruimste zin van het woord;
b. het organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties;
c. het verstrekken van pastorale zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze zorg kenbaar gemaakt hebben;
d. het opleiden en onderwijzen van pastorale medewerkers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een dergelijke opleiding bezig zijn.
e. het verzorgen van activiteiten, speciaal gericht op jeugdigen;
f. het houden van straatsamenkomsten en andere openluchtsamenkomsten;
g. het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio- en televisieprogramma’s.

Het Kerkgenootschap is opgericht op 4 augustus 2010 en op 24 november 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51340925.

Het Kerkgenootschap zal zich te allen tijde inzetten voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.
Het Kerkgenootschap beoogt het dienen van het algemeen nut en heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Met betrekking tot de gang van zaken zal het bestuur (Oudstenraad) van het Kerkgenootschap conform haar statuten elk jaar een jaarverslag opmaken en dit met overlegging van de nodige bescheiden in de algemene ledenvergadering presenteren en in deze rekening en verantwoording afleggen.

2. Werkzaamheden
a. de organisatie van kerkelijke bijeenkomsten en het prediken van het Evangelie in de ruimste zin van het woord;
b. het organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties;
c. het verstrekken van pastorale zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze zorg kenbaar gemaakt hebben;
d. het opleiden en onderwijzen van pastorale medewerkers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een dergelijke opleiding bezig zijn;
e. het verzorgen van activiteiten, speciaal gericht op jeugdigen;
f. het houden van straatsamenkomsten en andere openluchtsamenkomsten;
g. het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio- en televisieprogramma’s.

Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2012 te verkrijgen is middels een beschikking gehonoreerd.

Bestuur
Het bestuur (Oudstenraad) van het Kerkgenootschap bestaat momenteel uit 3 leden te weten:
een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur draagt zorg voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstellingen te verwezenlijken.

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt en ten kantore van het Kerkgenootschap bewaard.

Activiteiten
De activiteiten van het Kerkgenootschap zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.

Het bestuur (Oudstenraad) van Kerkgenootschap New Song Rotterdam wil de komende jaren veel aandacht besteden aan het versterken en stabiliseren van het Kerkgenootschap.

3. Werving van gelden

Het Kerkgenootschap tracht inkomsten te verwerven uit:
bijdragen;
giften, schenkingen, legaten en erfstellingen;
alle andere wettige inkomsten.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

De verkrijging van gelden bepaalt in hoeverre het Kerkgenootschap haar doelstelling feitelijk kan waarmaken.

De werving van fondsen gebeurt door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van het Kerkgenootschap, zodat er een geldstroom richting het Kerkgenootschap wordt ontwikkeld.

Het Kerkgenootschap heeft de ANBI-status; derhalve betaalt zij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Maar de ANBI status is het meest belangrijk voor donateurs van het Kerkgenootschap. Wanneer een Kerkgenootschap de ANBI status bezit kunnen donateurs hun giften aan het Kerkgenootschap namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

4. Beheer van gelden

De Stichting beheert haar vermogen door dit aan te houden op een bankrekening en een spaarrekening. Dit vermogen zal in principe niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de te voorziene werkzaamheden voor de doelstelling van het Kerkgenootschap.

De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling en voor zover nodig gereserveerd voor toekomstige uitgaven.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door het Kerkgenootschap worden ontvangen.

5. Besteding van gelden

Het vermogen van het Kerkgenootschap wordt gevormd door schenkingen, legaten en hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere inkomsten.

De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. We willen dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt.

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van de ontvangen gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

De leden van het bestuur genieten in principe geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.