Doelstellingen

Kerkgenootschap New Song Rotterdam

1. Het kerkgenootschap stelt zich als doel het leveren van een bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke,
sociale en morele normen en waarden van onze samenleving, waarbij het Evangelie van Jezus Christus, een centraal leidend
beginsel is.

2. Het kerkgenootschap geeft als volgt invulling aan haar doelstelling:
a. De organisatie van kerkelijke bijeenkomsten:
Het kerkgenootschap is in eerste instantie een kerkelijke
organisatie, die de volgende activiteiten ontplooit:
1. het prediken van het evangelie in de ruimste zin van het woord en het organiseren van kerkelijke bijeenkomsten;
2. het (doen) organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties;
3. het verstrekken van pastorale zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze
zorg kenbaar hebben gemaakt.
4. het opleiden en onderwijzen van pastorale medewerkers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een
dergelijke opleiding bezig zijn;
5. het verzorgen van activiteiten speciaal gericht op de jeugdigen;
6. het houden van straatsamenkomsten en andere openlucht samenkomsten zowel in het binnen- als buitenland;
7. het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio- en televisie programma’s.

b. het organiseren van sociale en maatschappelijke activiteiten voor zover deze niet in strijd zijn met het karakter van het
kerkgenootschap, en overigens voor zover deze niet reeds door of namens het Kerkgenootschap Organisatie New
Song, gevestigd te Rotterdam ten behoeve van het kerkgenootschap zijn casu quo worden verricht;

c. het oprichten, aankopen, instandhouden en beheren vangebouwen, gronden en goederen ten bate van het kerkgenootschap.